Machine Solution

ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วย โซลูชั่นเครื่องจักรอัจฉริยะ

ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยโซลูชั่นเครื่องจักรอัจฉริยะ
บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัด ภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอระบบเครื่องจักรอัจฉริยะที่ทรงประประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานจึงช่วยเพิ่มศักยภาพ และสร้างผลลัพธ์ทางการผลิตอันเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งยังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดย EcoStruxure Machine ได้นำเทคโนโลยีที่สําคัญสําหรับการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และการควบคุมแบบเอดจ์มาไว้ด้วยกัน โดยได้นำเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามามีส่วนในการวิเคราะห์ และปฏิบัติการในรูปแบบดิจิตอล

โทร : +66 (2) 937 1711-13 แฟกซ์ : +66 (2) 937 1714 อีเมล์ : sales@th-nv.com บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ (อาคาร A) ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900