Client Reference

ทุกๆ ผลงานที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจของ บริษัท นูโว (ประเทศไทย) จำกัด

เพราะบริษัทฯ และทีมงานทุกคนได้นำประสบการณ์ที่มีประกอบเข้ากับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดนำมาผ่านการคิดวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับลูกค้าทุกท่าน จึงทำให้วันนี้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอยากกว้างขวางซึ่งสิ่งนี้เองจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

โทร : +66 (2) 937 1711-13 แฟกซ์ : +66 (2) 937 1714 อีเมล์ : sales@th-nv.com บริษัท นูโว (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ (อาคาร A) ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900